Advokátní kancelář

Sídlo: Pod Vinohradem 159/20, 147 00 Praha 4 - Braník
 

Advokátní kanceláře účtují svoji odměnu zpravidla na základě dohody s klientem s důrazem na časovou a právní náročnost případu.

Mimosmluvní odměna

V případě, že není dohodnuta odměna smluvní, určuje se odměna z tzv. tarifní hodnoty (hodnoty zastupované věci). Tarifní odměna je upravena v ustanovení § 6 až 12 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Takto stanovená odměna vychází ze sazby za jeden úkon právní služby a počtu provedených úkonů v dané věci.

Smluvní odměna

  1. Časová – celková odměna je stanovena násobkem hodinové sazby a počtu hodin, které advokát potřebuje k vykonání dané právní služby.
  2. Paušální - je určena pevnou částkou za poskytování právních služeb v jedné či více záležitostech či za poskytování právních služeb na dobu určitou či neurčitou.
  3. Úkonová – je sjednána za jeden úkon právní služby, jenž je definován v § 11 advokátního tarifu.
  4. Podílová – je určena v závislosti na výsledku sporu. Odměna je stanovena pevnou částkou nebo procentem z nárokované nebo vysouzené částky, která advokátovi náleží pouze v případě úspěchu ve sporu.

Sjednaná odměna nezahrnuje hotové výdaje advokáta (zejm. soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, kurýrní služby apod.) a náhradu za promeškaný čas.

Pro učinění Vašeho rozhodnutí o uskutečnění právní služby nás neváhejte kontaktovat telefonicky či emailem. Rádi Vám sdělíme její cenu na základě dostatečných informací poskytnutých z Vaší strany.

Informujeme své současné i budoucí klienty, že Advokátní kancelář nepřijímá hotovostní platby.

Pro učinění Vašeho rozhodnutí o uskutečnění právní služby nás neváhejte kontaktovat.